Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

RPO Działanie 1.5

Rozwój sektora MŚP

Zakłada się, że inwestycje o charakterze wdrożeniowym (poprzedzone realizacją prac badawczo – rozwojowych) przyczynią się do lepszego włączenia efektów prac B+R do gospodarki, a także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu prac B+R.

Preferowane będą projekty wspierające innowacje w inteligentnych specjalizacjach regionu. Innowacyjność przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw, pozwalając na ich szybki rozwój, bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, dostosowanie do wymogów globalnej gospodarki oraz będzie prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Priorytetowo będą traktowane inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem innowacji oraz dużym potencjałem rynkowym.

 

Typ I Wdrożenie wyników prac B+R

Celem ww. działań jest bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów, usług w tym m.in. rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R, uruchomienie nowych/innowacyjnych procesów.

Wsparcie związane z:

  • wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza została przeprowadzona / sfinansowana ze środków własnych lub źródeł zewnętrznych)
  • wdrożeniem wyników badań naukowych/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związane z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Wsparcie inwestycyjne MŚP w zakresie:

  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
  • stworzenia /doposażenia infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług
  • stworzenia /doposażenia infrastruktury w celu wprowadzenia ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenie nowych e-usług
  • sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT)

 

Dofinansowanie:
od 45% do 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Wartość projektów:

  • wdrożenia wyników prac badawczo–rozwojowych - projekty poniżej 10 mln zł całkowitej wartości inwestycji
  • wsparcie inwestycyjne MŚP – nie dotyczy