Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

RPO Działanie 1.4

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Wsparcie projektów związanych z udziałem MŚP, w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach, w tym zagranicznych. Wsparcie będzie obejmowało w szczególności: kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne oraz kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

 

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie przedstawienie przez MŚP strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej plan rozwoju działań eksportowych wraz z harmonogramem planowanych działań eksportowych na okres 2 lat. Stworzenie takiej strategii może być przedmiotem projektu realizowanego w ramach bonu na innowację. Wsparcie będzie udzielane tylko na działania uwzględnione w planie rozwoju działań eksportowych zamieszczonym w opisanej strategii.

 

Dofinansowanie:
od 50% do 99% kosztów kwalifikowalnych