Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

RPO Działanie 1.2

Regionalny bon na innowacje

Instrumentem wdrażania regionalnego bonu na innowacje jest udzielenie przedsiębiorcy wsparcia finansowego na zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy w procesie opracowywania nowego /ulepszonego produktu/usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Regionalny bon na innowacje może otrzymać przedsiębiorstwo dążące do rozwoju swojego produktu/usługi i/lub ulepszenia posiadanej technologii.

 

Bon może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej:

 

  • wdrożenie nabytych prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
  • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
  • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
  • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych
  • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa - w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania
  • doradztwo w zakresie przejścia procedury patentowej, w tym koszty patentowania.

 

Dofinansowanie:
Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać, w ciągu danego roku kalendarzowego, wsparcie do 60 tys. zł.