Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

RPO Działanie 1.1

Projekty B+R będą obejmowały badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt ma mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych. A zatem koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem muszą być przypisane do badań przemysłowych lub do prac rozwojowych. Projekty B+R będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.

Co podlega wsparciu:

 

 • zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystanych wyłącznie na potrzeby procesu badawczego,
 • zakup wyników prac B+R, jeżeli są niezbędne do opracowania innowacyjnego rozwiązania,
 • zakup lub wytworzenie prototypów, urządzeń / instalacji demonstracyjnych / linii pilotażowych
 • komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R
 • komercjalizacja efektów współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz B+R
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia badań
 • wsparcie uzyskania praw wyłącznych 10 dla własnych rozwiązań technicznych;
 • działania związane z certyfikacją; wsparcie walidacji i ochrony własności intelektualnej i wzornictwa
 • zakup od podmiotów trzecich praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej

Preferencje dla projektów:

 • projekty realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw,
 • projekty realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych lub naukowych lub proinnowacyjnych,
 • projekty zapewniające uzyskanie praw własności przemysłowej
 • projekty realizowane przez MŚP, mające potencjał komercjalizacji i zapewnienie wdrożenia wyników B+R do gospodarki,
 • projekty dotyczące takich technologii/produktów, które zmniejszać będą obciążenia dla środowiska,
 • projekty zwiększające nakłady przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce
 • projekty tworzące/rozwijające nowe działy B+R w przedsiębiorstwach.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie od 25% do 85% kosztów kwalifikowalnych