Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

POIR Poddziałanie 4.1.4.

Poddziałanie  4.1.4. Projekty aplikacyjne - jest nakierowane na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.

Celem wsparcia jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum. Przy czym konsorcjum może składać się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

 

Projekty aplikacyjne powinny charakteryzować się nowością na poziomie światowym w zakresie przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki. Projekty mają na celu przyczynianie się do rozwoju współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z realizacją projektów. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.