Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

POIR Działanie 1.2.

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju wybranych branż / sektorów gospodarki. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 


W działaniu tym wspiera się wspólne przedsięwzięcia grupy przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży. Odbywa się to za pośrednictwem klastru czy platformy technologicznej. Grupa przedstawia konkretne zapotrzebowanie sektora na prace B+R. Beneficjentami projektów mogą być przedsiębiorcy lub ich konsorcja.