Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

POIR Działanie 1.1.

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie jest przeznaczone zarówno do mikro, małych i średnich ale też do dużych przedsiębiorców. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dofinansowanie przyznawane jest  pod warunkiem komercjalizacji wyników prac B+R, rozumianych jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Poddziałania:

 

  • Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 1.1.2 - Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Poddziałanie 1.1.1. - realizacja projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).  Beneficjent upoważniony jest do powierzenia realizacji części prac B+R w projekcie swojemu podwykonawcy jednak wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć określonych progów.

Poddziałanie 1.1.2. - realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Tu także można powierzyć część pracy wybranemu podwykonawcy.

 

Intensywność wsparcia

Nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

  • 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

  • 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

– 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

– 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

– 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;