Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Program RPO

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  można korzystać bezpośrednio jako (beneficjent) czyli podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Można też skorzystać z programu pośrednio – jako (beneficjent ostateczny) osoba  która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty.

Bezpośrednio o dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 3. Służby publiczne inne, niż administracja
 4. Instytucje ochrony zdrowia
 5. Instytucje wspierające biznes
 6. Instytucje nauki i edukacji
 7. Partnerstwa
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Fundusze – kierunki wsparcia?

Środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego RPO skierowane są na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę  drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, czy infrastrukturę ochrony zdrowia – są to tak zwane projekty twarde.

Część środków obejmuje specjalna pula przeznaczona na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowanie skierowane zostało na właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy, ale także promować się będzie nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i światem nauki.

 

Co można zrealizować w ramach programu ?

Rodzaje przedsięwzięć wspieranych z Programu dla województwa lubuskiego zostały określone w samym programie oraz szczegółowym opisie priorytetów. Do głównych obszarów wsparcia należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych;
 • wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu
 • wsparcie pozyskania np. patentów dla własnych rozwiązań technicznych
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi),
 • wsparcie na wprowadzenie procesu do użytku wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • powiększenie oferty poręczeń i pożyczek
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości;

Inne działania wskazane ogólnie poniżej jak np.:

 • Rynek pracy
 • Cyfrowe lubuskie
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 • Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
 • Transport
 • Rewitalizacja
 • Edukacja
 • Infrastruktura  społeczna

Z uwagi na objętość programu informacje na stronie dotyczyć będą głównie przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich)