Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Program POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Projekty w Programie kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ale także do jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu.

Główne kierunki wsparcia to:

  • projekty które przyczyniają się do rozwoju realizujących je podmiotów, które to poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów / usług, a także współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi ulepszają swoje produkty i zdobywają nowe rynki dla swojej działalności.
  • przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią funkcję wykonawcy / pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup docelowych – głównie przedsiębiorców. Mogą to być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące usługi doradcze lub też podmioty wdrażające instrumenty finansowe takie jak: pożyczki, poręczenia, wejście kapitałowe.

Poziom dofinansowania to najczęściej wartość od 25% do 85% kosztów kwalifikowalnych. Należy mieć jednak na uwadze, że projekty nie posiadające w swoich założeniach komponentu opartego na innowacyjności, czy też projekty, w których nie przewidziano prac badawczych / rozwojowych – nie mogą uzyskać dofinansowania.

Obszary działania:

  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
  • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych