Regionalny Program Operacyjny

Program RPO skierowany jest głównie do podmiotów MŚP z elementem innowacyjności na poziomie co najmniej regionalnym. Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy których działalność nie jest związana z bardzo rozbudowanym elementem B+R.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR skierowany jest do podmiotów, które są w stanie konkurować  z innymi przedsiębiorcami z terenu całego kraju. Projekty tam składane powinny odznaczać dużo większym stopniem innowacyjności na skalę krajową lub międzynarodową.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program PROW oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W programie zapewnione są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Aktualności

Formularz - analizy potrzeb

 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza. Na tej podstawie będziemy mogli przygotować dla Państwa informacje o konkursach, które najlepiej wypełniają potrzeby Państwa przedsiębiorstwa.

 

Więcej…

 

RPO Działanie 1.5

Rozwój sektora MŚP

Zakłada się, że inwestycje o charakterze wdrożeniowym (poprzedzone realizacją prac badawczo – rozwojowych) przyczynią się do lepszego włączenia efektów prac B+R do gospodarki, a także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu prac B+R.

Preferowane będą projekty wspierające innowacje w inteligentnych specjalizacjach regionu. Innowacyjność przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw, pozwalając na ich szybki rozwój, bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, dostosowanie do wymogów globalnej gospodarki oraz będzie prowadzić do wzrostu zatrudnienia. Priorytetowo będą traktowane inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem innowacji oraz dużym potencjałem rynkowym.

Więcej…

 

RPO Działanie 1.4

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Wsparcie projektów związanych z udziałem MŚP, w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach, w tym zagranicznych. Wsparcie będzie obejmowało w szczególności: kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne oraz kompleksowe wsparcie zorganizowanych grup przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

 

Więcej…

 

RPO Działanie 1.2

Regionalny bon na innowacje

Instrumentem wdrażania regionalnego bonu na innowacje jest udzielenie przedsiębiorcy wsparcia finansowego na zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy w procesie opracowywania nowego /ulepszonego produktu/usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Regionalny bon na innowacje może otrzymać przedsiębiorstwo dążące do rozwoju swojego produktu/usługi i/lub ulepszenia posiadanej technologii.

 

Więcej…

 

RPO Działanie 1.1

Projekty B+R będą obejmowały badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt ma mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych. A zatem koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem muszą być przypisane do badań przemysłowych lub do prac rozwojowych. Projekty B+R będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.

Więcej…

 

POIR Poddziałanie 4.1.4.

Poddziałanie  4.1.4. Projekty aplikacyjne - jest nakierowane na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe.

Celem wsparcia jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum. Przy czym konsorcjum może składać się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

 

Więcej…

 

POIR Działanie 1.2.

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju wybranych branż / sektorów gospodarki. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Więcej…

 

POIR Działanie 1.1.

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie jest przeznaczone zarówno do mikro, małych i średnich ale też do dużych przedsiębiorców. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dofinansowanie przyznawane jest  pod warunkiem komercjalizacji wyników prac B+R, rozumianych jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

Więcej…